Circular

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೪-೨೦೨೩ ರಂದು ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ಎಲ್ಲ ಕಛೇರಿಗಳು, ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ / ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು.