PH.D FACULTY

1. Dr.Dinesh Rangappa
2. C.S.Anand Kumar
3. Prasanna D.S
4. S.V.Lokesh