PHD FACULTY

Research Supervisor for Ph.D.

1) Dr.B.S.Kudachimath
2) Dr.M.M.Munshi
3) Dr.Pralhad Rathod
4) Dr.Shivashankar K
5) Dr.Shantavva Porapur
6) Dr.Deepti shetty
7) Dr.Vijaykumar Dhannur
8) Dr.Appasaba L.V.
9) Dr.Yatishchandra M.S
10) Dr.Veena K P
11) Dr.Kavitha B.N
12) Dr.Hema Patil
13) Dr.N.Babitha
14) Dr.Gaythri Reddy
15) T.Manjunatha
16) Dr.Sandhya Anvekar
17) Dr.Pankajakshi R
18) Dr.Karthik K
19) Dr.Binoy Mathew
20) Dr.Lakshminarayana
21) Dr.H.H.Ramesha
22) Dr.Roopdarshni S
23) Dr.Chetan S
24) Dr.T.P Renukamurthy
25) Dr.B.Shambhu Lingappa
26) Dr.Preeti Patil
27) Dr.Rajshekhar
28) Dr.Rekha Patil
29) Dr.K.Shivaramana Gouda
30) Dr.Shailaja Kheni
31) Dr.Sharangouda S Birdar
32) Dr.S.Uplaonkar